เงื่อนไขในการรับเรื่องร้องเรียน


  1. ผู้ร้องเรียนจะต้องกรอก ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  2. ผู้ร้องเรียนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ลงวัน เดือน ปีที่รับรองโดยผู้ร้องเรียนเอง หรือแนบหลักฐานอื่นใดที่สามารถระบุได้ว่าผู้ร้องเรียนมีตัวตนชัดเจน
  3. กรณีมีการร้องเรียนหลายคนในเรื่องเดียวกัน ให้ดำเนินการดังนี้
    1. ให้ตัวแทนผู้ร้องเรียนเป็นผู้กรอก ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของตัวแทนผู้ร้องเรียนให้ครบถ้วนและถูกต้องในระบบรับเรื่องร้องเรียน
    2. ให้ตัวแทนผู้ร้องเรียนเป็นผู้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องเรียนทุกคน รับรองสำเนาถูกต้อง ลงวัน เดือน ปีที่รับรองโดยผู้ร้องเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อแต่ละคนได้สะดวก หรือแนบหลักฐานอื่นใดที่สามารถระบุได้ว่าผู้ร้องเรียนแต่ละคนมีตัวตนชัดเจน
  4. กรณีร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ระบุชื่อ-สกุล และตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อเท็จจริงเพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ผู้ใด
  5. ยินดีให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือจัดส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาข้อร้องเรียนได้ตามความจำเป็น